0(0)

Cơ học Lý thuyết

Mô tả

1. Mục tiêu:
–  Khóa học cung cấp những hiểu biết về các qui luật tổng quát của chuyển động và cân bằng của các vật và về sự tương tác giữa chúng với nhau.
–         Làm cơ sở trực tiếp học tập các môn cơ sở khác của các ngành kỹ thuật ví dụ như: Sức bền vật liệu, cơ lưu chất, cơ học đất…
2.      Tóm tắt nội dung :
–         Nội dung của cơ học lý thuyết gồm ba phần: Tĩnh học, Động học và Động lực học.
–         Tĩnh học nghiên cứu các lực và điều kiện cân bằng của các vật thể dưới tác dụng của lực.
–         Động học nghiên cứu các tính chất hình học tổng quát của chuyển động. Đối tượng vật thể được nghiên cứu trong Động học là động điểm và vật rắn.
–         Động lực học nghiên cứu các quy luật chuyển động của chất điểm và cơ hệ dưới tác dụng của lực, bao gồm hai phần: Động lực học Newton và Cơ học giải tích. Động lực học Newton nghiên cứu dựa vào các tiên đề của Newton. Cơ học giải tích nghiên cứu dựa vào các nguyên lý cơ học: gồm các nguyên lý vi phân, nguyên lý biến phân và các nguyên lý hỗn hợp biến phân, vi phân.

Đề cương khóa học

15 Bài học

PHẦN I. TĨNH HỌC

Bài 1. Bài tập tìm phản lực liên kết00:21:46
Bài 2. Bài toán giàn và Bài toán trong hệ lực không gian00:21:36
Bài 3. Bài tập phần Ma sát00:14:49

PHẦN II. ĐỘNG HỌC

PHẦN III. ĐỘNG LỰC HỌC

Thông tin Giảng viên

4.69 (13 xếp hạng)

16 Khóa học

2342 học viên

Miễn phí