0(0)

Kỹ thuật đo lường-Cảm biến

Đề cương khóa học

4 Bài học

VIDEO BÀI GIẢNG

Bài 1. Tìm hiểu về Sinking và Sourcing00:7:24
Bài 2. Tìm hiểu về Cảm biến NPN và PNP00:8:07
Bài 3. Tìm hiểu về Cảm biến RTD00:10:42
Bài 4. Chọn cảm biến NPN hay PNP ?00:5:08

Thông tin Giảng viên

4.69 (13 xếp hạng)

16 Khóa học

2342 học viên

Miễn phí