0(0)

Lập Trình PLC Mitsubishi Căn Bản

Đề cương khóa học

21 Bài học

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

Bài 1. Giới thiệu phần mềm FX-Developer00:10:46

CHƯƠNG 2. KIẾN THỨC CƠ BẢN

CHƯƠNG 3. KIẾN THỨC NÂNG CAO

Thông tin Giảng viên

4.69 (13 xếp hạng)

16 Khóa học

2197 học viên

Miễn phí