0(0)

Nhập môn lập trình PLC

Đề cương khóa học

16 Bài học

VIDEO BÀI HỌC

Bài 1. PLC là gì?00:10:04
Bài 2. Tìm hiểu về Sinking và Sourcing00:7:25
Bài 3. Phần mềm hay cho người mới bắt đầu học lập trình PLC00:4:37
Bài 4. PLC hoạt động như thế nào ?00:6:14
Bài 5. Các dòng PLC của SIEMENS00:7:24
Bài 6. Tìm hiểu về Cảm biến NPN và PNP00:8:08
Bài 7. Tìm hiểu về Relay00:8:05
Bài 8. Tìm hiểu về Cảm biến RTD00:10:42
Bài 9. Tìm hiểu về Khí cụ điện (Phần 1)00:9:12
Bài 10. Tìm hiểu về Khí cụ điện (Phần 2)00:8:02
Bài 11. Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Ladder00:9:21
Bài 12. Tìm hiểu về hàm Logic AND-OR trong lập trình PLC00:5:34
Bài 13. Tìm hiểu về hàm Logic NOT, NAND trong lập trình PLC00:5:06
Bài 14. Tìm hiểu về hàm Logic NOR, XOR trong lập trình PLC00:6:26
Bài 15. Tìm hiểu Phương pháp và lệnh so sánh00:6:48
Bài 16. Cách kiểm tra kết nối 1 địa chỉ IP00:4:52

Thông tin Giảng viên

4.69 (13 xếp hạng)

16 Khóa học

2272 học viên

Miễn phí